Aanpak

Aanpak Bewustwording Brandveiligheid

Door onze aanpak, het beïnvloeden en sturen van het brandveiligheidbewustzijn, zult u en uw organisatie bewust worden gemaakt in het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties die binnen uw en binnen de leef- en werkomgeving van uw personeel, bezoekers, gasten kunnen ontstaan. Ook wordt u bewust van de oorzaken en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Door er bewust van te zijn en te worden kunt u op korte termijn veel winst op de brandveiligheid boeken.

Beïnvloeding brandveiligheid

Als het om het brandveiligheidbewustzijn en -beleid gaat, zal deze in alle geledingen van de organisatie geborgd moeten zijn. De informatievoorziening over brandveiligheid aan bewoners, cliënten, bezoekers, gasten en personeel speelt hierin een belangrijke rol, om te komen tot een brandveiliger leef- en werkomgeving.

Door onze beïnvloeding zal op korte termijn veel winst op de brandveiligheid worden geboekt.

Beïnvloedingsmethoden

Binnen het beïnvloedingsproces met als doel het vergroten van het bewustzijn brandveiligheid, bieden wij u de volgende drie methoden aan.

1.Methode “Bewustwording Brandveiligheid”

Via een film wordt verteld dat in één minuut je leven kan veranderen en dat dit iedereen kan overkomen. Vervolgens wordt op een voor de doelgroep opmaat gemaakt multimediale en interactieve wijze gevraagd, binnen 1 minuut, een ogenschijnlijke dagelijkse situatie in je op te nemen en aan te geven wat hier mogelijk onveilig is. De antwoorden worden verzameld en tijdens de evaluatie besproken dan wel toegelicht.

 

2.Methode “Brandveilig Gebruik”

Via deze methode wordt niet alleen de onder punt 1 genoemde methode gegeven, maar wordt bovendien getoetst of het bouwwerk brandveilig wordt gebruikt en of de aanwezigen op de juiste wijze omgaan met de brandveiligheidsvoorzieningen. Van de bevindingen wordt een rapport opgesteld, waarbij tevens aanbevelingen (verbeterpunten) worden gegeven.

 

3.Methode “Integrale Toetsing Brandveiligheid”

Via deze methode wordt niet alleen de onder de punten 1 en 2 genoemde methode uitgevoerd, maar wordt bovendien het gebouw ook op alle aanwezige brandpreventieve voorzieningen (bouwkundig en installatietechnisch), de organisatie en de borging hiervan, door ons getoetst. Van de bevindingen wordt een rapport opgesteld, waarbij tevens aanbevelingen (verbeterpunten) worden gegeven.

Zes weken na het beïnvloedingsproces beschreven onder methoden 2 en 3 voeren wij opnieuw een controle uit. De resultaten worden aan u schriftelijk gerapporteerd.

 

Locaties
De beïnvloedingsmethoden kunnen op een locatie binnen uw eigen organisatie of instelling of desgewenst op andere locatie naar keuze worden georganiseerd.